Giáo Phận Bùi Chu

Chuẩn bị Giáng sinh tại các giáo xứ ven biển

 

Nhà thờ Giáo xứ Ngưỡng Nhân

 

 

 

 

 

 

Nhà thờ Giáo xứ Sa Châu

 

 

 

 

 

 

 

Nhà thờ Giáo xứ Mộc Đức

 

 

 

 

 

 

 

Nhà thờ Giáo xứ Du Hiếu

 

 

 

 

 

 

 

Nhà thờ Giáo xứ Thức Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà thờ Giáo xứ Quất Lâm

 

 

 

 

 

 

Nhà thờ Giáo xứ Liên Phú

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà thờ Giáo xứ Văn Lư

 

 

 

 

 

 

Nhà thờ Giáo xứ Phương Chính

 

 

 

 

 

 

Nhà thờ Giáo xứ Xuân Ḥa

 

 

 

 

 

Nhà thờ Giáo xứ Long Châu

 

 

 

 

 

 

 

Nhà thờ Giáo xứ Thịnh Long

 

 

 

 

 

 

Nhà thờ Giáo xứ Phú Hóa