Gio Phận Cần Thơ

Hnh ảnh Thnh Lễ Lm Php Dầu tại Nh Thờ Sc Trăng (16/4/2014)

< Nguồn : Website GP Cần Thơ >