Tổng Giáo phận Huế

Nhà Lưu trú Ḍng Thánh Tâm Huế

 

11/11/2015 - TTV