Tổng Giáo phận Huế

Nhà thờ Giáo xứ Ngọc Hồ

H́nh ảnh Khai Giảng Giáo Lư và Vui Trung Thu tại Giáo xứ Ngọc Hồ

Ngày 11 - 09 - 2011 - Nguồn ảnh: LM. Giô-gi-ô Nguyễn Thành Phương