Tổng Giáo phận Huế - Giáo xứ Ngọc Hồ

H́nh ảnh Lớp Giáo Lư Giáo xứ Ngọc Hồ

6 tháng 9 năm 2011

 

 

 

 

 

 

<Nguồn : Linh mục Gio-gi-ô Nguyễn Thành Phương - Chánh xứ Ngọc Hồ>