Giáo Phận Nha Trang

Giáo xứ Ḥa Yên

H́nh ảnh Giáo xứ Ḥa Yên mừng Thánh lễ Bổn mạng

và 50 năm thành lập giáo xứ (1/5/2016)

Toàn tập

 

Phần 1 : Tiếp đón

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 2 : Thánh lễ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 3 : Tiếp Tân