Giáo phận Quy Nhơn

Thánh lễ làm phép dầu tại nhà thờ chính ṭa Qui nhơn

26/3/2013 - Nguồn : Website GP Quy Nhơn