Tổng Giáo phận Sài G̣n

Giáo xứ Lạng Sơn

 

H́nh ảnh Giáo xứ Lạng Sơn: Mừng lễ quan thày & ra mắt tân BTV HĐMVGX (19/3/2012)

Nguồn : Website TGP Sài g̣n