Tổng Giáo phận Sài G̣n

Giáo xứ Lạng Sơn

 

H́nh ảnh Lễ bổn mạng Nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện Giáo xứ - Thánh Matthiew (21/9/2012)

Nguồn : Website Tổng Giáo Phận Sài G̣n