Giáo phận Thái B́nh

Giáo xứ Đông Thành
 
 

H́nh ảnh Đức Cha Phêrô kinh lư Giáo xứ Đông Thành (11/7/2014)

< Nguồn : Website Giáo Phân Thái B́nh>