Nh thờ Gio xứ Dũ Thnh

Gio xứ Dũ Thnh đ được chuyển về GP H Tĩnh

Địa chỉ :  Kỳ Khang, Kỳ Anh, H Tĩnh  ( Bản đồ )

Mời Click vo đy để xem