Giáo phận Xuân Lộc

Bầu khí Noel 2015 tại Giáo Phận Xuân Lộc

Nguồn :Website GP Xuân Lộc

 

Nhà thờ Giáo xứ Chánh Ṭa Xuân Lộc

 

Đoàn rước xe hoa Mừng Chúa Giáng Sinh

 

Xe hoa

 

Xe hoa

 

Nhà thờ Giáo xứ Bùi Hiệp

 

Nhà thờ Giáo xứ Bắc Hải

 

Đền Thánh Vincente - Giáo xứ Bắc Hải

 

Nhà thờ Giáo Xứ Bắc Ḥa

 

Nhà thờ Giáo xứ Ba Đông

 

Nhà thờ Giáo xứ Bùi Chu

 

Nhà thờ Giáo xứ Đại Lộ

 

Nhà thờ Giáo xứ Dốc Mơ

 

Nhà thờ Giáo xứ Dốc Mơ

 

Nhà thờ Giáo xứ Gia Cốc

 

Nhà thờ Giáo xứ Hải Dương

 

Nhà thờ Giáo xứ Hà Nội

 

Nhà thờ Giáo xứ Ḥa B́nh

 

Nhà thờ Giáo xứ Nam Hải

 

Nhà thờ Giáo xứ Ngọc Đồng

 

Nhà thờ Giáo xứ Ngô Xá

 

Nhà thờ Giáo xứ Ngũ Phúc

 

Nhà thờ Giáo xứ Phúc Hải

 

Nhà thờ Giáo xứ Russeykeo

 

Nhà thờ Giáo xứ Russeykeo

 

Nhà thờ Giáo xứ Russeykeo

 

Nhà thờ Giáo xứ Suối Cát

 

Nhà thờ Giáo xứ Suối Cát

 

Nhà thờ Giáo xứ Tân B́nh

 

Nhà thờ Giáo xứ Tân B́nh

 

Nhà thờ Giáo xứ Tân Thành

 

Nhà thờ Giáo xứ Thái Ḥa

 

Nhà thờ Giáo xứ Thái Thiện

 

Nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm

 

Nhà thờ Giáo xứ Tiên Chu

 

Nhà thờ Giáo xứ Trà Cổ

 

 

 

Nhà thờ Giáo xứ Trung Nghĩa